Sáo si là sáo có Tone trung hòa giữa sáo Đô và sáo Si giáng

300,000đ